top of page
הנחיות לעבודה עם מפת הדרכים
רקע נקודות משמאל

What

כישורים

מגוון רחב של יכולות הנרכשות באמצעות התנסות, הדרכה או הכשרה. יכולות אלו ניתנות להעברה בין תחומי ידע, באות לידי ביטוי במגוון רחב של הקשרים ומסייעות להשתלבות, התנהלות והתפתחות בעולם העבודה.


מודל I PRO

מודל I PRO הינו מודל מארגן לכישורים הנדרשים בעולם העבודה שפותח על בסיס מחקרים ומודלים בינלאומיים בשילוב למידה מהשטח, בהתאמה לשוק העבודה הישראלי ולאוכלוסיות היעד של ג'וינט תבת.  אפשר שההמשך יפתח עם חץ הרחבה
המודל מורכב משבעה אשכולות. במרכז המודל נמצא אשכול I AM 'המאפשרים', המכיל את הכוחות הפנימיים המניעים לפעולה, דוחפים לצמיחה והתפתחות ומובילים לשינוי. ששת האשכולות הנוספים מאגדים כישורים לפי תחומים. 
לכל אחד מכישורי המודל ערך נפרד וייחודי. עם זאת, ההתייחסות המומלצת לכישורים ולאשכולות היא באופן רשתי, תוך הבנה שבחוויות וההתנסויות יש תלות בין הכישורים השונים ועבודה על כישור אחד לרוב  תחזק ותפתח כישורים נוספים.

dots

תוכנית כישורים

ג'וינט תבת

יצירת קשר

green paint
bottom of page