top of page
הנחיות לעבודה עם מפת הדרכים
רקע נקודות משמאל

Why

למה כישורים

"כישורים הם המפתח לעיצוב עתיד טוב יותר ומרכיב מרכזי ביכולות של מדינות ואנשים לשגשג בעולם העבודה המשתנה בקצב מהיר". OECD Skills Strategy, 2023

כישורי עולם העבודה המשתנה נמצאים במרכז השיח הכלכלי חברתי בארץ ובעולם. מחקרים מראים, שכישורים גבוהים מהווים מפתח להצלחה הן ברמת הפרט והן ברמת החברה. רמת הפריון במשק הישראלי נמוכה, בהשוואה למדינות ה- [1]OECD , פער אשר מהווה חסם בפני צמיחה כלכלית. 


אחד הגורמים המרכזיים לפער בפריון הנו שליטה נמוכה של העובדים בכישורים הרלוונטיים לעולם העבודה המשתנה וחוסר הלימה בין איכות ההון האנושי לבין צרכי המשק. מחקרים מצביעים על כך שהכישורים הנמוכים של העובדים בישראל מהווים הסבר לכשני שליש מהפער בפריון בין ישראל למדינות ההשוואה. 


תוכנית זו הוקמה כחלק מהמאמץ להעלאת רמת הכישורים של העובדים ועובדי המחר בישראל. התוכנית מתמקדת בפיתוח תשתית הידע והפרקטיקות בתחום כישורים לעולם עבודה משתנה, בבניית כלי מדידה לאבחון רמות הכישורים והפצה והטמעה של הידע בשדות פעולה שונים. 


תאוריית השינוי – השקעה בהון האנושי בישראל, בתהליכי פיתוח כישורים בקרב צעירים, דורשי עבודה ועובדים תוביל להעלאת הפריון במשק, העלאת פוטנציאל ההשתלבות בתעסוקה איכותית, התמדה והתפתחות אישית ומקצועית ומוביליות תעסוקתית. 

dots

תוכנית כישורים

ג'וינט תבת

יצירת קשר

green paint
bottom of page