top of page
רקע משולשים
קישור למודל IPRO להצליח ולהשתדרג

מודל IPRO

מודל I PRO הינו מודל מארגן לכישורים נדרשים בשוק העבודה. המודל מסתמך על דוחות, מחקרים ומודלים בינלאומיים המגדירים את הכישורים הנדרשים; חקר שוק מקומי אשר כלל ראיונות עומק עם מעסיקים מרכזיים במשק, אנשי מקצוע בתחום התעסוקה ומשתתפי קצה; וידע וניסיון מצטברים. המודל פותח על ידי ג'וינט ישראל תבת בשותפות משרד העבודה. המודל ראה אור לראשונה ב- 2017, חודש ב 2020  וממשיך להתעדכן כל העת.

כישורים לעולם עבודה משתנה

הנחיות לעבודה עם מפת הדרכים
רקע נקודות משמאל

אשכולות מודל I PRO

הסתכלות פנימה, חקירה והערכה העצמית, לטובת מיקוד והבנת הכיוון התעסוקתי

מתחילים מנקודה זו כאשר רוצים לברר באופן מעמיק את הכיוון התעסוקתי הנכון.

הסתכלות החוצה אל שוק העבודה אל מול התובנות שעלו מההיכרות העצמית

מתחילים מנקודה זו כאשר הכיוון התעסוקתי ידוע ורוצים להכיר את התפקידים והדרישות הרלוונטיים בשוק העבודה.

אייקון לחקור אפשרויות

אינטגרציה בין ההיכרות העצמית לחקר האפשרויות לטובת בניית תוכנית עבודה

מתחילים מנקודה זו כאשר רוצים לבצע בוחן מציאות בין הרצון האישי לדרישות שוק העבודה, לדייק את המטרה התעסוקתית ולבנות תוכנית עבודה לטובת מימושה.

אייקון להתמקד ולבחור

נקיטת צעדים אקטיביים וביצוע משימות אופרטיביות למימוש תוכנית העבודה

מתחילים מנקודה זו כאשר הכיוון התעסוקתי והמטרה התעסוקתית ברורים ונדרשים צעדים אופרטיביים למימושם.

אייקון לצאת לדרך

פיתוח תפיסות, ידע, כלים וכישורים להשתלבות מיטבית,  התמדה והתנהלות נכונה בעבודה

מתחילים או חוזרים לנקודה זו לאורך כל ציר הקריירה לטובת שדרוג והתפתחות.

אייקון להצליח להשתדרג
5 נקודות הציון
dots

תוכנית כישורים

ג'וינט תבת

יצירת קשר

green paint

"כישורים הם המפתח לעיצוב עתיד טוב יותר ומרכיב מרכזי ביכולות של מדינות ואנשים לשגשג בעולם העבודה המשתנה בקצב מהיר" 

OECD Skills Strategy, 2023

למה כישורים ?

הנחת היסוד היא שכלל כישורי המודל ניתנים ללמידה ולחיזוק. בדומה לתהליכי התפתחות אחרים, גם בעבודה על פיתוח כישורים חשוב להדגיש ולהעצים את הכישורים הבולטים לטובת חיזוק האמונה ביכולת, המוטיבציה וההתגייסות לתהליך השינוי ואף להשתמש בהם לטובת פיתוח הכישורים הדורשים שיפור. 

איך מפתחים כישורים?

מגוון רחב של יכולות הנרכשות באמצעות התנסות, הדרכה או הכשרה. יכולות אלו ניתנות להעברה בין תחומי ידע, באות לידי ביטוי במגוון רחב של הקשרים ומסייעות להשתלבות, התנהלות והתפתחות בעולם העבודה 

כישורים

5 נקודות הציון
קישור למודל IPRO להצליח ולהשתדרג
bottom of page