top of page
הנחיות לעבודה עם מפת הדרכים
רקע נקודות משמאל

How

איך מפתחים כישורים ?

הנחת היסוד היא שכלל כישורי המודל ניתנים ללמידה ולחיזוק. בדומה לתהליכי התפתחות אחרים, גם בעבודה על פיתוח כישורים חשוב להדגיש ולהעצים את הכישורים הבולטים לטובת חיזוק האמונה ביכולת, המוטיבציה וההתגייסות לתהליך השינוי ואף להשתמש בהם לטובת פיתוח הכישורים הדורשים שיפור.

חיבור לצורך

נקודת המוצא בפיתוח כישורים מיטבי הינה התכווננות מתוך הקשר וחיבור לצורך קונקרטי. המוטיבציה להשקעת משאבים של למידה, התפתחות והתנסות המובילים לפיתוח הכישורים מונעת לרוב מרצון לקדם מטרה מוגדרת. 

יש להתמקד בכישורים לפיתוח באמצעות  חיבור בין הפער (דירוג נמוך) והצורך (קידום מטרה) ולבחור התנסויות להגשמת המטרה בשילוב כישורים אלו.

התנסות כמפתח להתפתחות 

התנסות פעילה, אשר מביאה לידי ביטוי שימוש מעשי בכישורים עצמם, על יד ביצוע משימות אופרטיביות, הינה הדרך היעילה ביותר לפתח כישורים.


עקרונות הזהב להתנסויות מפתחות כישורים
 יש להתמקד בכישורים לפיתוח באמצעות  חיבור בין הפער (דירוג נמוך) והצורך (קידום מטרה) ולבחור התנסויות להגשמת המטרה בשילוב כישורים אלו.

 מצורך להזדמנות, זיהוי וניצול מרחבים בהם ניתן לשלב פיתוח כישורים.

 צעדים קטנים מאתגרים אך ברי השגה ליצירת חוויות הצלחה.

  חזרתיות והדרגתיות ביישום הכישורים הדורשים פיתוח

dots

תוכנית כישורים

ג'וינט תבת

יצירת קשר

green paint

מעגל הלמידה של Kolb כולל ארבעה שלבים אותם התאמנו לתהליכי פיתוח קריירה מוכווני כישורים: 

1. התנסות: פעילות חווייתית המחוברת לצורך התעסוקתי ומשלבת פיתוח כישורים.

2. התבוננות:  רפלקציה ומשוב על ההתנסות תוך דגש על ההצלחות והכישלונות.

3. המשגה: שיום הכישורים שבאו לידי ביטוי בהתנסות תוך דגש על ההתקדמות בכישורים אלו.

4. יישום: תרגום ההתנסות לפעולות אופרטיביות במציאות התעסוקתית.

מעגל הלמידה

פדגוגיה מוכוונת כישורים

תהליכי הוראה-למידה הינם מרחב נוסף אותו יש לראות כהזדמנות לפיתוח כישורים. גם כאן, נעשה שימוש במעגל הלמידה ההתנסותית של Kolb, כמודל מארגן לתהליכי הוראה-למידה מפתחי כישורים. 


"למידה משמעותית הינה למידה שבה הלומד מארגן מחדש את התנסויותיו (ידע, מושגים, מחשבות, רגשות) באמצעות התנסויות חדשות, ויוצר תשתית להתנסויות מורכבות יותר בעתיד" יורם הרפז, 2014.


למידה משמעותית מהווה הזדמנות לחיבור בין הצורך (הצלחה בתהליך הלמידה) לבין פיתוח כישורים. מחקרים מראים כי למידה מתוך התנסות, תוך הפחתת המע"מ (מורה/מרצה/מנחה עומד/ת מדבר/ת) הינה דרך מיטבית להטמעת תהליכי למידה ואף מעלה את הישגי הלומדים  ובכך מחוברת באופן ישיר לצורך תהליך הלמידה. על מנת לייצר חזרתיות בהתנסויות מפתחות כישורים, במסגרות בהן מתקיימים תהליכי  למידה קבוצתיים, נכון לשלב אסטרטגיות ללמידה התנסותית כחלק בלתי נפרד מתהליכי הקניית הידע. 

bottom of page