top of page

רפלקציה

איך היה עבורך לבנות את תוכנית העבודה? מה אתגר אותך?

מה יעזור לך לפעול בהתאם לתוכנית ולהגשים את המטרה התעסוקתית?

מה למדת על עצמך בתהליך יישום התוכנית?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות אתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?


כישורי I PRO במיקוד

ניהול זמן ומשימה

פרואטיביות

מוטיבציה

חוסן ו GRIT


קישורים וחומרים נלווים

דף מלווה - תוכנית עבודה תעסוקתית


הערות למנחה

יש להקפיד על הגדרת מטרה תעסוקתית סמארטית.

לטובת הגדרת אבני הדרך והמשימות, ניתן להיעזר בדוגמאות המופיעות בדף המלווה.

חשוב לפכול בהתאם לעקרונות ולדגשים המופיעים בדף המלווה.


הנחיות למשתתף

1. הגדר/י מטרה תעסוקתית בהתאם למודל SMART.

2. הגדר/י את המשרה/עיסוק או מסלול הלימודים הנבחר.

3. בנה/י תוכנית עבודה להגשמת המטרה התעסוקתית בטבלה המצורפת.


נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

כלי לניתוח מכלול השיקולים בהחלטה לעשות שינוי שקיימת אמביוולנטיות לגביו. משתמשים במתודה זו כאשר המשתתף מציג קושי בהחלטה בנוגע לשינוי

להתמקד ולבחור

תוכנית עבודה תעסוקתית

bottom of page