top of page

רפלקציה

באיזו מידה ההתנסות סייעה לך להבין איזו מהמשרות רלוונטית עבורך?

האם נדרשת מצדך איזושהי גמישות לטובת אחת המשרות שרצית?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

למידה עצמאית

חשיבה ביקורתית

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

ניהול רושם- גיבוש תפיסה עצמית

רפלקציה?


קישורים וחומרים נלווים

Reality Check – דף מלווה


הערות למנחה

שאלות לשיח על התוצר:

התבונן/י על התוצר וענה/י, מה את/ה רואה?

באיזו מידה יש התאמה בינך לבין המשרה?

מה תוכל לעשות בכדי לעלות את התאמה?

תוצר ההתנסות יכול לשמש בהמשך כבסיס להכנה לריאיון עבודה.

במידה ויש התאמות שניתן לעשות לקראת קבלה למשרה יש להכניסן לתוכנית העבודה.

הנחיות למשתתף

עבור כל אחת מהמשרות אותן חקרת:

מלא את שורת המשרה בדף המצורף, על בסיס תחקיר המשרות שערכת (שורת הסיכום).

מלא את שורת 'מה יש?' ביחס לדרישות המשרה - V להתאמה מלאה X לחוסר התאמה ו VX להתאמה חלקית.

מלא/י את השיקולים המרכזיים שלך בבחירת מקצוע. באיזו מידה הם מתאימים למשרה?

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

בחינת הרלוונטיות של משרה למשתתף/ת תוך מציאת מסלולי ההתפתחות לגישור על פערים עם קיימים.

להתמקד ולבחור

Reality Check

bottom of page