top of page

רפלקציה

איך את/ה מרגיש אחרי השיח לגבי היכולת שלך לבצע את השינוי?

מה את/ה לוקח מההתנסות להתמודדות עם שינויים בעתיד?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

מוטיבציה

פרואקטביות

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

חוסן וגריט

הערות למנחה

חשוב מאוד לא לתת עצות, רק לשאול את השאלות לפי הסדר.

חשוב לנרמל את האמביוולנטיות לגבי השינוי. הנחת העבודה היא שאין התנגדות אלא אמביוולנטיות.

לאחר סיום המענה על השאלות סכם/י בקצרה את מה שנאמר ביחס למוטיבציות של המשתתף/ת לשינוי. שקף/י את הרצונות שלו לשינוי, הסיבות לשינוי והיכולת לשינוי.

בסוף הסיכום שאל/י את השאלה האחרונה.

הנחיות למשתתף

תאר/י התנהלות שלך בתחום התעסוקה שדורשת שינוי אבל קיימת אמביוולנטיות כלפי השינוי.

האם זה בסדר שנחשוב יחד מה ה""התנהלות"" מהווה עבורך?

ספר לי עליך ועל ה""התנהלות"", מה היתרונות או ההיגיון שיש בה?

מה הדברים הפחות טובים ב""התנהלות""?

מה את/ה צריך/ה לעשות על מנת להצליח בשינוי?

מה שלושת הסיבות הטובות ביותר לעשות שינוי?

בסולם של 1-10 מה את/ה מרגיש/ה ביחס ליכולת שלך לבצע את השינוי?

בזכות מה זה לא 1?

לאחר הסיכום - מה את/ה חושב/ת שתעשה/י עכשיו?

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

שיח המבוסס על הגישה המוטיבציונית שמטרתו לעורר מוטיבציה פנימית לשינוי על ידי חשיפת האמביוולנטיות

להתמקד ולבחור

ריאיון מוטיבציוני

bottom of page