top of page

רפלקציה

מהם המקורות בהם השתמשת לטובת חקר המשרות?

באיזו מידה היו פערים בין תפיסותיך בנוגע למשרות לבין תוצאות החקר?

אלו דברים חדשים גילית?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

אוריינות דיגיטלית

חשיבה ביקורתית

למידה עצמאית


קישורים וחומרים נלווים

חקר משרות

הערות למנחה

התנסות זו ניתן לבצע במהלך הפגישה, יחד עם המשתתף/ת או לחילופין לתת אותה כמשימה בין פגישות.

הנחיות למשתתף

בחר/י 3 משרות אליהן את/ה מכוון/ת.

עבור כל משרה חפש/י 3 מודעות דרושים שונות.

חקור/י את המשרות השונות בהתאם לדף המלווה.

אלו דפוסים חוזרים זיהיתם בין מודעות דרושים שונות עבור משרה זהה.

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

ניתוח משרות לטובת הבנת הכישורים, הידע והניסיון הדרושים והבנת הציפיות, התנאים וסביבת העבודה

לחקור אפשרויות

חקר משרות

bottom of page