top of page

רפלקציה

מה למדת מההתנסות?

אילו מהאפשרויות התעסוקתיות נראות לך מתאימות ביותר לשיקולים שלך בבחירת מקצוע?

באיזו מידה ההתנסות סייעה לך לקבל החלטה לגבי הצעד הבא? מהו?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

ניהול רושם- גיובש תפיסה עצמית

אוריינות דיגיטלית

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

קבלת החלטות

חשיבה ביקורתית


קישורים חומרים נלווים

עבודאטה

MYROLE

הערות למנחה

בחלק מהמקרים נדרש בירור של המידע לגבי האפשרויות השונות. ניתן להשתמש במגוון אתרים לטובת איסוף מידע, ביניהם עבודאטה ו My-Role

הנחיות למשתתף

מלא/י את הטבלה של האפשרויות התעסוקתיות אל מול השיקולים המרכזיים שהגדרת לעצמך כחשובים בבחירת מקצוע לפי סדר העדיפויות.

עבור כל אפשרות תעסוקתית תן ציון של 1-5 למידת ההתאמה שלה לכל אחד מהשיקולים.

סכום/י את הנקודות שקיבלה כל אחת מהאפשרויות התעסוקתיות.

איזו אפשרות קיבלה את הדרוג הגבוה ביותר?

איזו אפשרות קיבלה דרוג גבוה בשיקול החשוב לך ביותר?

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

בחינת ההלימה בין המשרות או מסלולי הלימוד שעלו כאפשריים לבין השיקולים המרכזיים בבחירת מקצוע

להתמקד ולבחור

אפשרויות תעסוקתיות אל מול שיקולים

bottom of page