top of page

רפלקציה

מה למדת מההתנסות להתמודדות עם קונפליקטים בעתיד?

כיצד תנהג/י אחרת?

אלו כוחות שלך מסייעים לך להתמודד עם קונפליקטים?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

תקשורת בינאישית- זיהוי וניהול קונפליקטים

פרואקטיביות

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח


קישורים וחומרים נלווים

מודל אפרת- הסבר

מודל אפר"ת – דף מלווה

הערות למנחה

חשוב להרחיב את מנעד אפשרויות הפרשנות ואת הרגשות והתגובות שמגיעות בעקבותיהם.

חשוב להנכיח את חשיבות השיח המברר מול האדם השני על מנת להמנע מפרשנות סובייקטיבית לאירוע.

יש להתייחס להתנסות כתפיסה יישומית לקונפליקטים עתידיים.

הנחיות למשתתף

ספר/י על אירוע מאתגר/ מעורר/ קונפליקטואלי מול אדם אחר.

נתח את האירוע על פי שלבי מודל אפר""ת.

הצע פרשנויות אפשריות אחרות לאירוע.

השלם את מסלול אפר""ת עבור האפשרויות שהצעת.

אילו תגובות אפשריות עלו? איזו היית בוחר/ת בדיעבד?

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

ניתוח ארוע קונפליקטואלי להבנת הפרשנות האישית והתגובה שהגיעה בעקבותיה לטובת יצירת נתיב פרשנות-רגש- תגובה שונה (והטמעת שיח מברר בעתיד)

להצליח להשתדרג

מודל אפר"ת

bottom of page