top of page

רפלקציה

מה גילית על המוטיבציות שלך? כיצד סייע לך התרגיל בקבלת החלטה בנוגע לדילמה? מה את/ה לוקח להמשך מהשימוש בכלי?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

מוטיבציה

קבלת החלטות

פרוקאטיביות

חשיבה ביקורתית

חשיבה יצירתית


קישורים וחומרים נלווים

מאזן קבלת החלטותהנחיות למשתתף

1. נסח את הדילמה העומדת בפניך בצורה ברורה.

2. מלא את טבלת "מאזן ההחלטות" בסיוע השאלות המנחות תוך הקפדה על התייחסות ליתרונות וחסרונות המצב הנוכחי והמצב החדש.

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

כלי לניתוח מכלול השיקולים בהחלטה לעשות שינוי שקיימת אמביוולנטיות לגביו. משתמשים במתודה זו כאשר המשתתף מציג קושי בהחלטה בנוגע לשינוי

להתמקד ולבחור

מאזן קבלת החלטות

bottom of page