top of page

רפלקציה

מה למדת על עצמך מהתבוננות על קו הקרייה?

אלו גורמים חשוב לך לשמר בבחירות התעסוקתיות שלך בעתיד?

אלו גורמים משפיעים לרעה על שביעות הרצון של בתעסוקה?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

חשיבה ביקורתית

מוטיבציה

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

הערות למנחה

התנסות זו מתאימה למשתתף/ת עם כברת דרך בעולם העבודה

חשוב לזקק מהם הגורמים שמשפיעים באופן חיובי על שביעות הרצון ומהם אלו המשפיעים באופן שלילי וללמוד מהם לבחירות עתידיות במסלול הקריירה.הנחיות למשתתף

נבנה יחד גרף שיתאר את מהלך הקריירה/ ההשכלה שלך:

ציר X - שנים החל מתחילת התעסוקה.

ציר Y - רמת שביעות רצון בסקאלה של 1-10.

מקם/י כל אחת מהמשרות/ מסלולי הלימודים שהיו לך על הגרף.

חבר/י את הנקודות בקו.

הסתכל/י על העקומה שנוצרה, מה ניתן ללמוד על ההתפחות מול ציר הזמן?

הסתכל/י על הנקודות - מה משותף למקומות בהם היה טוב או פחות טוב? מה את/ה יכול ללמוד מזה על עצמך?


נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

ניתוח הניסיון התעסוקתי והלימודי להבנת הגורמים הפנימיים והחיצוניים המובילים לשביעות רצון גבוהה, לטובת בחירה תעסוקתית מיטבית

להכיר את עצמי

קו קריירה - מה עושה לי טוב?

bottom of page