top of page

רפלקציה

שאלות הרפלקציה מופיעות בדף המלווה בהתאמה לחסמים השונים.

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

חשיבה ביקורתית

מוטיבציה

פרואקטיביות

חוסן וגריט

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח


קישורים וחומרים נלווים

התמודדות עם חסמים

הערות למנחה

אסטרטגיית התמודדות מול חסמים:

זיהוי חסמים שעולים לאורך תהליך הליווי מתוך הקשבה פעילה.

שיקוף ושיום של החסם שעולה מול המשתתף/ת בזמן אמת.

בירור מעמיק של מקור החסם תוך זיהוי הצרכים העומדים מאחוריו (מה היה קורה אם החסם לא היה קיים?).

התמודדות עם החסם באמצעות הטכניקות בדף המלווה.

מומלץ להתבסס על החוזקות והכוחות של המשתתף/ת כחלק מתהליך ההתמודדות.

חשוב לתת מענה רק במצבים של חסם תעסוקתי, במצבים אחרים יש להפנות לאיש מקצוע מתאים.

הנחיות למשתתף

משאב זה אינו התנסות נקודתית מול המשתתף/ת אלא פעולות שנעשות באופן שוטף לאורך תהליך הליווי ולכן לא מובואות כאן הנחיות למשתתף/ת.

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

טכניקות להתמודדות עם חסמים העולים לאורך הליווי התעסוקתי

להכיר את עצמי

התמודדות עם חסמים

bottom of page