top of page
Hands

I Mix - 
עבודה עם אנשים

בעולם העבודה, פעולה אפקטיבית מחייבת אינטראקציות בינאישיות מסוגים שונים ועבודת צוות המתאפיינת בתרומה ושיתופיות. האינטראקציה היא לא רק פעולה הכרחית למילוי משימה, אלא נתפסת כתשתית וכמנוף לחדשנות המבוססת על נקודות מבט שונות, דיאלוג ועבודת צוות.

להמשך העמקה והגדרת הכישור, כמו גם הבנת החסמים הצפויים

בעבודה עליו, חשוב לקרוא את הקובץ:

איך עושים את זה?

הגדרה של 3 רמות שליטה על ידי תיאור של ההתנהגויות המצופות

מחוון

שאלון אבחון דיגיטלי. מדרג את שליטתו של הפרט בהתאם למחוון

שאלון

למידה על הכישור. ידע נדרש לשליטה בכישור

למידה

פרקטיקות לתרגול והתנסות לטובת פיתוח הכישור

ורפלקציה על ההתנסות

תרגול ורפלקציה

bottom of page