top of page
Networking

I Net - 
מיתוג ורישות

עולם העבודה המשתנה מתאפיין בדינמיות רבה, לכן יש חשיבות ליצירת רשום מקצועי חיובי, תוך הדגשת החוזקות, היכולות והייחודיות של הפרט כאדם וכעובד. נוכחות מקדמת ברשתות חברתיות יכולה לשפר משמעותית את המעמד המקצועי, והקשרים הנוצרים מאפשרים קידום מטרות תעסוקתיות. יכולת לפעול ברשת חברתית דרושה גם במרחבים פיסיים כגון קהילות מקומיות או מקצועיות, מפגשי נטוורקינג, כנסים ועוד. 

להמשך העמקה והגדרת הכישור, כמו גם הבנת החסמים הצפויים

בעבודה עליו, חשוב לקרוא את הקובץ:

איך עושים את זה?

הגדרה של 3 רמות שליטה על ידי תיאור של ההתנהגויות המצופות

מחוון

שאלון אבחון דיגיטלי. מדרג את שליטתו של הפרט בהתאם למחוון

שאלון

למידה על הכישור. ידע נדרש לשליטה בכישור

למידה

פרקטיקות לתרגול והתנסות לטובת פיתוח הכישור

ורפלקציה על ההתנסות

תרגול ורפלקציה

bottom of page