top of page

תרגול ורפלקציה I Task - ניהול זמן ומשימה

הגדרת ההתערבות הנדרשת לטובת שיפור הכישור באמצעות משימות "אמת" בסביבת העבודה או במשימות החיים השונות. אופני התרגול: עבודה פרטנית או קבוצתית - כולל רפלקציה

bottom of page