top of page
dots
רקע כחול עם נקודות
לצאת לדרך
רקע נקודות משמאל

לצאת לדרך

בנקודת ציון זו פועלים להגשמת המטרה התעסוקתית שהוגדרה, זהו הרגע "להפשיל שרוולים", לפעול באופן אקטיבי ולבצע משימות אופרטיביות למימוש תוכנית העבודה שנבנתה בנקודת הציון הקודמת (בתהליך ממוקד השמה נפעל למימוש המטרה איתה הגיע המשתתף). המשתתף יבצע פעולות קונקרטיות לטובת השמה במשרה המבוקשת או הרשמה למסלול לימודים. נקודת ציון זו אינה ליניארית, במרבית המקרים המשתתפים יעברו דרך חלק מהצעדים (ולא בכולם).
במידה והפעולה המיידית הינה מציאת עבודה, בשלב זה כותבים (או משדרגים) קורות חיים, מתכוננים לראיון, מחפשים עבודה, מפעילים את רשת הקשרים ומגישים מועמדות למשרות.
במידה והפעולה המיידית הינה הרשמה ללימודים, בשלב זה מבצעים תהליך הרשמה והגשת מועמדות ללימודים במוסדות ההכשרה שנבחרו.

*חיבור לתהליך ליווי תעסוקתי :

מימוש תוכנית הליווי, בתהליך ממוקד השמה ניתן להתחיל בשלב זה

נקיטת צעדים אקטיביים וביצוע משימות אופרטיביות למימוש תוכנית העבודה

קישור למודל IPRO להתמקד ולבחור

פרואקטיביות, מוטיבציה, חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

אוריינות דיגיטלית

ניהול זמן ומשימה

ניהול רושם

ניהול זמן ומשימה

כישורי I PRO במיקוד

01

חיפוש ומציאת עבודה

צעד זה כולל כתיבת (או שדרוג) קורות חיים, חיפוש עבודה, הכנה להצגה עצמית וריאיון עבודה וחיזוק רשת הקשרים החברתית. בשלב זה נכיר למשתתף כלים, טיפים ושיטות אפקטיביות למציאת עבודה.

02

בחירת מסלול לימודים

רישום למסלול הלימודים הרצוי במוסדות הנבחרים, תוך הגשת כלל המסמכים והטפסים והיערכות מלאה לכניסה ללימודים (בפן האישי, המשפחתי, הלימודי והטכני).

03

צבירת ניסיון

התנדבות, התמחות או התנסות כצעד של בחינה מעמיקה של רכיבי התפקיד, המשימות וסביבת העבודה במשרה הרצויה. צעד זה מתבצע לטובת בחינת ההתאמה למשרה, הרחבת האפשרויות ויצירת הזדמנויות. בחלק ממסלולי הלימוד/ התעסוקה, שלב זה מהווה דרישה מקדימה ולעיתים נותן יתרון בקבלה.

​צעדים בדרך ל'לצאת לדרך'

רקע נקודות משמאל

יצירת קורות חיים בהתאמה למשרות הרלוונטיות תוך היכרות עם העקרונות המנחים לכתיבת קורות חיים

בונים קורות חיים

זיהוי אנשי מפתח ברשת הקשרים לטובת סיוע בקידום צורך תעסוקתי וניסוח פנייה מתאימה, תוך הגדלת מעגלי תמיכה וחיזוק מעגלים חברתיים

רשת הקשרים שלי

הכרת הרכיבים של הצגה עצמית אפקטיבית, שיפור יכולת ההצגה העצמית. שימוש במשוב עצמי ומשוב חיצוני לטובת למידה

הצגה עצמית מצולמת

התנסות מעשית בחיפוש עבודה בהתאם לתחום עיסוק מבוקש תוך היכרות עם מגוון פלטפורמות והרחבת מנעד הדרכים לחיפוש עבודה

שיטות למציאת עבודה

הבנת הכוחות, המשאבים והיכולות של המשתתף/ת ומינופם לחיזוק המעמד ומערכת הקשרים ברשת החברתית. יישום עקרונות להתנהלות ונוכחות אפקטיבית ברשת

הכוח שלי ברשת

הכנות נדרשות והיערכות לקראת כניסה למסלול לימודים נבחר

הרשמה למסלול לימודי

התכווננות פרואקטיבית לתהליך חיפוש העבודה תוך יצירת סדר ופירוק המטרה הגדולה למשימות קטנות

תוכנית דינאמית לחיפוש עבודה

ניסוח פנייה אפקטיבית לרשת הקשרים לטובת קידום מטרה תעסוקתית

שלח לחמך

תרגול 'שאלות קשות' בראיון עבודה, תוך חיבור לחוזקות, לכוחות ולכישורים והתאמה למשרה אליה מתמודדים

שאלות קשות בראיון עבודה

בחינה ביקורתית של טביעת האצבע הדיגיטלית ברשת כולל רשתות חברתיות

Google Yourself

התנסויות ליישום הצעדים

bottom of page