top of page
dots
רקע כחול עם נקודות
להכיר את עצמי
רקע נקודות משמאל

להכיר את עצמי

נקודת ציון זו מהווה פתיחה לתהליך הבירור, החקירה והערכה העצמית לטובת מיקוד והבנת הכיוון התעסוקתי. תוצרי שלב זה מהווים בסיס להמשך התהליך, למידה מהעבר לטובת ההווה והעתיד. זהו הציר שהולך פנימה לבחינה מעמיקה ויסודית של הרבדים הפנימיים של המשתתף – נטיות, שאיפות, צרכים, כישורים, חוזקות וחסמים. יש להיות קשובים לכוחות הפנימיים, למניעים ולמוטיבציות של המשתתף. בשלב זה נבחן גם את ניסיון החיים, התעסוקתי, התנדבותי ועוד. השלב מתרחש בתחילת תהליך הליווי ומתאפיין בהתבוננות עצמית שנעשית באמצעות שאלונים, מחוונים וחקר עצמי תוך שימוש באמצעים פיזיים ובפלטפורמות דיגיטליות.

*חיבור לתהליך ליווי תעסוקתי :

אינטייק/ פגישת היכרות, הכוון תעסוקתי

הסתכלות פנימה, חקירה והערכה עצמית לטובת מיקוד והבנת הכיוון התעסוקתי

קישור למודל IPRO להתמקד ולבחור

מוטיבציה, חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח, חוסן ו GRIT

אוריינות דיגיטלית

חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית

ניהול רושם

כישורי I PRO במיקוד

01

חקירה והתבוננות פנימית

בחינה והערכה של נטיות, כישורים, שיקולים, מניעים, חוזקות, חסמים ומוטיבציות בדרך לבחירות והחלטות תעסוקתיות. החקירה מתבצעת באמצעות מגוון כלים ומתודות במרחב הפרטני והקבוצתי הכוללים תרגילים, שאלונים ושימוש באתרים ופלטפורמות דיגיטליות.

02

שאיפות

חקירת המהווים, הרצונות והחלומות של האדם, תוך התעלמות מהחסמים והאתגרים במימושם. בניית תמונת עתיד תעסוקתית (חזון תעסוקתי) והוליסטית רצויה, עירור מוטיבציה וכוחות וחיזוק החוללות העצמית. הבניית התפיסה כי "המקום הנכון" הוא נקודת המפגש בין השאיפות, הכישורים והיכולות והתכווננות לצעידה פרואקטיבית להגשמתה. צעד זה יכול לסייע בהבנת הנטיות התעסוקתיות של המשתתף.

03

ניסיון

למידה מהעבר, מניסיון החיים התעסוקתי, הלימודי, ההתנדבותי והצבאי, לטובת קבלת החלטות ובחירות תעסוקתיות. התבוננות רפלקטיבית על הניסיון האישי, נקודות החיבור לעשייה ולמרחב הפעילות תוך פריסת האפשרויות לכיוונים התעסוקתיים הנכונים עבורנו.

​צעדים בדרך ל'להכיר את עצמי'

רקע נקודות משמאל

דגשים והנחיות לפגישת היכרות תעסוקתית מעמיקה אשר תהווה נקודת פתיחה חיובית לתהליך הליווי

פגישת היכרות תעסוקתית

מיפוי השיקולים האישיים המניעים בבחירת מקצוע ומינופם לפעולות במציאות התעסוקתית

שיקולים בבחירת מקצוע

ניתוח הניסיון התעסוקתי והלימודי להבנת הגורמים הפנימיים והחיצוניים המובילים לשביעות רצון גבוהה, לטובת בחירה תעסוקתית מיטבית

קו קריירה - מה עושה לי טוב?

ריאיון לאיתור רמזים לנטיות תעסוקתיות בשילוב שאלוני הולנד דיגיטליים

איתור נטיות תעסוקתיות

מיפוי החוזקות בסיוע אנשים בסביבה הקרובה ומינופן לטובת היכרות עם המשאבים הפנימיים שיסייעו בבחירת העיסוק ובקידום הקריירה

החוזקות שלי - כוח מניע לפעולה

בניית עץ המשפחה התעסוקתי תוך דגש על עמדות ותפיסות בנוגע לתעסוקה ולמקצועות בעולם העבודה

עץ משפחתי תעסוקתי

שאלון רוחבי לזיהוי כישורי עולם העבודה המשתנה

שאלון כישורי I PRO

טכניקות להתמודדות עם חסמים העולים לאורך הליווי התעסוקתי

התמודדות עם חסמים

יצירת תמונת עתיד לטובת גיוס מוטיבציה והנעה לפעולה בהווה תוך איתור נטיות, שאיפות ומניעים

פגישת בית קפה חזון תעסוקתי

איתור וחיבור בין נטיות, כישורים, נסיון והשכלה, לטובת ראייה הוליסטית של הנל ולחשיבה על תחומי עיסוק אופציונליים

שלושת המעגלים

התנסויות ליישום הצעדים

bottom of page