top of page
רקע נקודות
dots
green paint

התנסויות ליישום הצעדים

dots
רקע כחול עם נקודות
להתמקד ולבחור
רקע נקודות משמאל

להתמקד ולבחור

בנקודת ציון זו ישנה אינטגרציה בין תוצרי תהליך הבחינה העצמית (היכרות 360) לבין התובנות שעלו מחקר אפשרויות שוק העבודה והלימודים (אפשרויות 360), לטובת תכנון המסלול ובניית תוכנית העבודה. בנקודה זו יתבצע בוחן מציאות (Reality check) ותהליך בירור של מידת ההלימה בין הרצון האישי לדרישות שוק העבודה ומסלולי הלימודים. בסיום נקודת ציון זו: ישנו מיקוד ודיוק של המטרה התעסוקתית, בחירת משרה רצויה או מסלול לימודים מתאים, ובנייה של תוכנית עבודה ליישום המטרה שהוגדרה.

*חיבור לתהליך ליווי תעסוקתי :

בניית תוכנית ליווי סביב מטרה תעסוקתית: כיוון תעסוקתי או מסלולי לימודים

תוצר נקודת הציון

תוכנית עבודה

אייקון להכיר את עצמי

כישורי I PRO במיקוד

wix:image://v1/5dd4a3_7b2d4da6f0c44ccba967f638dd2368da~mv2.jpg/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20IPRO%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A7%D7%93%20%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8.jpg#originWidth=5333&originHeight=3000

01

בחינת מציאות (Reality Check)

בדיקת ההלימה בין דרישות המשרות הרצויות בשוק העבודה ו/או תנאי הקבלה במסלולי הלימודים (אפשרויות 360), לבין היכולות/ הכישורים/ הניסיון של המשתתף (היכרות 360). הבנת הפערים הקיימים, תוך בחינת היכולת של המועמד/ת לגשר על פערים אלו לטובת קבלת המשרה או קבלה למסלול הלימודים המבוקש.

02

צריך לבחור

קבלת החלטה מושכלת בדבר משרה רצויה או מסלול לימודים מתאים. בצעד זה מומלץ להשתמש בכלים תומכי קבלת החלטות, המפעילים חשיבה ביקורתית ויצירתית, מביאים בחשבון מספר נרחב ששיקולים ומסייעים בתיעדוף ובחירה.

03

בניית תוכנית עבודה

דיוק ומיקוד המטרה תעסוקתית וניסוחה באופן "סמארטי" (על פי מודל SMART), בניית תוכנית עבודה, לטובת הגשמת המטרה התעסוקתית, תוך הגדרת שלבים מדידים וברורים למימושה.

​צעדים בדרך ל'להתמקד ולבחור'

bottom of page