top of page
dots
רקע כחול עם נקודות
להתמקד ולבחור
רקע נקודות משמאל

להתמקד ולבחור

בנקודת ציון זו ישנה אינטגרציה בין תוצרי תהליך הבחינה העצמית (היכרות 360) לבין התובנות שעלו מחקר אפשרויות שוק העבודה והלימודים (אפשרויות 360), לטובת תכנון המסלול ובניית תוכנית העבודה. בנקודה זו יתבצע בוחן מציאות (Reality check) ותהליך בירור של מידת ההלימה בין הרצון האישי לדרישות שוק העבודה ומסלולי הלימודים. בסיום נקודת ציון זו: ישנו מיקוד ודיוק של המטרה התעסוקתית, בחירת משרה רצויה או מסלול לימודים מתאים, ובנייה של תוכנית עבודה ליישום המטרה שהוגדרה.

*חיבור לתהליך ליווי תעסוקתי :

בניית תוכנית ליווי סביב מטרה תעסוקתית: כיוון תעסוקתי או מסלולי לימודים

אינטגרציה בין ההיכרות העצמית לחקר האפשרויות לטובת בניית תוכנית עבודה

קישור למודל IPRO להתמקד ולבחור

חוסן וגריט, חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח, רפלקציה, פרואקטיביות, מוטיבציה

חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית

ניהול רושם

ניהול זמן ומשימה

כישורי I PRO במיקוד

01

בחינת מציאות (Reality Check)

בדיקת ההלימה בין דרישות המשרות הרצויות בשוק העבודה ו/או תנאי הקבלה במסלולי הלימודים (אפשרויות 360), לבין היכולות/ הכישורים/ הניסיון של המשתתף (היכרות 360). הבנת הפערים הקיימים, תוך בחינת היכולת של המועמד/ת לגשר על פערים אלו לטובת קבלת המשרה או קבלה למסלול הלימודים המבוקש.

02

בחירה

קבלת החלטה מושכלת בדבר משרה רצויה או מסלול לימודים מתאים. בצעד זה מומלץ להשתמש בכלים תומכי קבלת החלטות, המפעילים חשיבה ביקורתית ויצירתית, מביאים בחשבון מספר נרחב ששיקולים ומסייעים בתיעדוף ובחירה.

03

בניית תוכנית עבודה

דיוק ומיקוד המטרה תעסוקתית וניסוחה באופן "סמארטי" (על פי מודל SMART), בניית תוכנית עבודה, לטובת הגשמת המטרה התעסוקתית, תוך הגדרת שלבים מדידים וברורים למימושה.

​צעדים בדרך ל'להתמקד ולבחור'

רקע נקודות משמאל

בחינת הרלוונטיות של משרה למשתתף/ת תוך מציאת מסלולי ההתפתחות לגישור על פערים עם קיימים.

Reality Check

כלי לניתוח מכלול השיקולים בהחלטה לעשות שינוי שקיימת אמביוולנטיות לגביו. משתמשים במתודה זו כאשר המשתתף מציג קושי בהחלטה בנוגע לשינוי

מאזן קבלת החלטות

בחינת ההלימה בין המשרות או מסלולי הלימוד שעלו כאפשריים לבין השיקולים המרכזיים בבחירת מקצוע

אפשרויות תעסוקתיות אל מול שיקולים

בניית תוכנית עבודה לקראת הגשמת המטרה התעסוקתית להשתלבות בתעסוקה או לימודים

תוכנית עבודה תעסוקתית

שיח המבוסס על הגישה המוטיבציונית שמטרתו לעורר מוטיבציה פנימית לשינוי על ידי חשיפת האמביוולנטיות

ריאיון מוטיבציוני

צעדים קטנים למימוש מטרות גדולות באמצעות מיקום ותנועה על גרף התקדמות.

אימון סקאלה

התנסויות ליישום הצעדים

bottom of page