top of page

תרגול ורפלקציה I Am - המאפשרים (Enablers)

הגדרת ההתערבות הנדרשת לטובת שיפור הכישור באמצעות משימות "אמת" בסביבת העבודה או במשימות החיים השונות. אופני התרגול: עבודה פרטנית או קבוצתית - כולל רפלקציה

פיתוח גורמים מאפשרים אינו יכול להתקיים ב"חלל ריק" , אלא חייב להיות מחובר להקשר רלוונטי בתוך המציאות היומיומית של המשתתף ומקושר לכישור עליו הוא מתאמן .לא ניתן לאמן משתתף לחיזוק חוללות עצמית, אלא אם זו היא בהקשר רלוונטי.

לדוגמה: הצורך ליצור רשימת משימות יומית ב keep או באפליקציות משימות אחרת ולשתף בה קולגה, כאשר המשתתף נרתע משימוש בכלים דיגיטליים וחסר ניסיון בשיתוף (באוריינות דיגיטלית ברכיב "אינטרטקציה דרך מגוון טכנולוגיות דיגיטליות"). על מנת לחזק את החוללות העצמית של המשתתפת, תוך כדי שיפור ופיתוח  הכישור הדיגיטלי - ראשית ננסה להבין כיצד שימוש ב keep יכול לסייע למשתתפת בסביבת העבודה ובחיים בכלל ואז ניצור יחד רשימת פעולות קטנות לביצוע המשימה. יחד נעשה את המשימה הראשונה יחד שתייצר חווית הצלחה . למשל - הורדת האפליקציה לטלפון. כאן נעצור ונשאל את שאלות הרפלקציה, לפני שנמשיך הלאה ברשימת המשימות לטובת עבודה עם ה keep.

* בהתבסס על הגישות עליהן מבוסס אשכול I AM, רוב התרגולים מכילים פירוק למשימות קטנות ואיסוף של חוויות הצלחה.

bottom of page