top of page
Image by Alex Motoc

I Am - המאפשרים (Enablers)

גורמים מאפשרים (Enablers)

תפיסות "מאפשרות" מתייחסות למניעים פנימיים, מסגרת חשיבה (mindset), כוחות וגורמי שינוי הנחוצים על מנת לפעול לפיתוח כישורים ולהתפתחות בעולם עבודה משתנה.
מודל IPRO2 נשען על תשתית של ארבעה גורמים "מאפשרים" מרכזיים: חוללות עצמית, מוטיבציה, חוסן ופרואקטיביות.

כל ארבעת הגורמים המאפשרים מקיימים  ביניהם קשרי גומלין ומפעילים מנגנונים דומים הקשורים לאמונה, מחשבה ומניעים לשינוי התנהגות, הרגלים ולפיתוח כישורים.

להמשך העמקה והגדרת הכישור, כמו גם הבנת החסמים הצפויים

בעבודה עליו, חשוב לקרוא את הקובץ:

איך עושים את זה?

הגדרה של 3 רמות שליטה על ידי תיאור של ההתנהגויות המצופות

מחוון

שאלון אבחון דיגיטלי. מדרג את שליטתו של הפרט בהתאם למחוון

שאלון

למידה על הכישור. ידע נדרש לשליטה בכישור

למידה

פרקטיקות לתרגול והתנסות לטובת פיתוח הכישור

ורפלקציה על ההתנסות

תרגול ורפלקציה

bottom of page