top of page

תרגול ורפלקציה - אוריינות דיגיטלית
- מתוך I Can

הגדרת ההתערבות הנדרשת לטובת שיפור הכישור באמצעות משימות "אמת" בסביבת העבודה או במשימות החיים השונות. אופני התרגול: עבודה פרטנית או קבוצתית - כולל רפלקציה      

bottom of page